Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Stenen op iemand gooien of werpen

Kwaad van iemand spreken.

De Statenvertaling luidt bij Klaagl. 3:53: 'Zij hebben mijn leven in een kuil uitgeroeid, en zij hebben een steen op mij geworpen.' Blijkbaar heeft men dat 'stenen op iemand gooien' opgevat als 'iemand belasteren'; wellicht speelt daar een andere bijbelse uitdrukking doorheen: Wie zonder zonde is, werpe de eerste steenWie zonder zonde is, werpe de eerste steen .
In de Nieuwe Bijbelvertaling is 'steen' verbonden met 'de put' uit de eerste vershelft; vgl. Jesaja 14:19.

"Meisjelief ...: ik weet evenzeer, aan welke gevaren en verzoekingen een onervaren meisje is blootgesteld, en hoe licht zij vallen kan; en ik zal op geen gevallene den steen werpen.’ (Jacob van Lennep, De Lotgevallen van Klaasje Zevenster (5 dln.) 1866, dl. 4, p. 12)

Heeft betrekking op:

Klaagliederen 3:53