Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Feesten

Sursum corda

Deze Latijnse uitdrukking betekent: 'de harten omhoog!' In de liturgie worden deze woorden door de priester uitgesproken in de prefatie van de mis.

In de muziekwereld is Sursum corda een geliefde naam geworden voor koren en muziekverenigingen. Ook de Engelse vertaling Lift up your hearts is in de (liturgische) muziek alom bekend.

De Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle beschrijft (ergens tussen 1878 en 1880) zijn ontroering bij het horen van deze woorden in de samenspraak van priester en gelovigen, in een eucharistieviering in Merelbeke:

Te Meirelbeke, uit voller longen
wat hebt gij, Priester Gods toch schoon de Mis gezongen,
dien morgendstond
dat ik, een vreemdeling, ook aan den autaar stond...
... Gij toch weet wat gij zingt, en wat gij doet om 't even,
dat hoort men uit uw taal, als uit 'nen orgel, beven.
Uw Sursum corda hief mijn luistrend herte omhoog,
en als het amen krank uit kranker borsten toog,
dan speet het mij dat niet een kathedraal vol toonen
uw enkle priesterstem kwam duizendmaal bekroonen...

Heeft betrekking op:

Klaagliederen 3:41