Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Troon der genade

De troon van God in de hemel

“Ist dan niet wel een groote gunste, ende een voortreffelijcke vryicheyt, dat wy eenen vryen toeganck hebben tot den Heerlijcken Throon van Gods genade, om daer te moghen verschynen met onse versoeck-redenen.” (D. Sprankhuisen, Alle de Stichtelijke werken. Franeker, 3, 30 b [1630].

In de Nieuwe Bijbelvertaling is de Griekse woordcombinatie overigens vertaald als 'de troon van de Genadige'.

Heeft betrekking op:

Hebreeën 4:16