Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Uit alle volk en stammen en natiën en talen

Uit alle volken van de aarde; wereldwijd

In Openbaring komt zevenmaal (!) een opsomming voor met de elementen volken, stammen, natiën en talen (tongen), in wisselende combinaties. Zie 5:9, 7:9, 10:11, 11:9, 13:7, 14:6, 17:15. De opsomming bedoelt het 'al-omvattende' uit te drukken. De Nieuwe Bijbelvertaling geeft dit weer met 'uit alle landen en volken, van elke stam en taal', of een variant.

Christus ...,
Die u uutter doot int leven eerst brochte,
Doen hy u met zynen eenighen bloede cochte
Uut alle gheslachten, tonghen ende natien.

(R. Lawet, Twee Spelen vande Verlooren Zoone, 210 [1583]. Uitgegeven door E.G.A. Galama, Utrecht, 1941.)

Heeft betrekking op:

Openbaring 5:9, Openbaring 7:9