Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Uit het hart zijn de uitgangen des levens

Je levensrichting wordt bepaald door je hart.

Het hart wordt sinds mensenheugenis beschouwd als het meest eigene van de mens. Het hart is de zetel van de meest persoonlijke eigenschappen, van het verstand, de wil, het geheugen en het gevoel.

"Ik (wens) U L. de zegen des Allerhoogsten, om U L. te geeven dat beste en zaligste, en een onwankelbaar gestadig aanhangen Gods, in Jezus Christus de Beminde der Ziele, dat die zelve de liefste zy en blyve, en dat hooge voorwerp van de uitgangen des herten ... tot verheugdelykheid." (Jan Luyken, Geestelyke Brieven, p. 306 [± 1700])

Heeft betrekking op:

Spreuken 4:23