Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Van Dan tot Berseba

Van Roodeschool tot Maastricht, door het hele land

Dan was de meest noordelijke stad in het land Kanaän, Berseba de meest zuidelijke.

Ook de variant 'Van Berseba tot Dan' komt in de bijbel voor.

Zie ook het volgende sonnet:

ISRAËL

Gij kent de diepte niet der donkre dalen,
Waardoor ik huiverend ben heengegaan,
Had ik één taal, meer dan der mensen talen,
Nog zou mijn Lied het u niet doen verstaan.

Maar ook gij kent de bonte bergen niet,
Waar Gods wil mij machtig heeft heengeleid,
Waar het hunkerend oog de verten ziet,
Van 't Heilig Land tot de open zee gespreid.

Wie met één ogenblik het eeuwig heeft gegrepen,
Dit Heilig Land van Berseba tot Dan,
Zijn bergen, zijn steden, hier, de Jordaan,

De zonnezee, met zwarte en witte schepen,
Misleide God, als God misleiden kan.
Dit is een vreugd, die wanhoop zal weerstaan.

Jacob Israël de Haan
Uit: Verzamelde Gedichten 1952

Heeft betrekking op:

Rechters 20:1, 1 Samuël 3:20, 2 Samuël 24:2, 1 Koningen 5:5, 1 Kronieken 21:2, 2 Kronieken 30:5, Amos 8:14