Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Verborgenheid

Geheim, mysterie.

Een voor de mens ondoorgrondelijke of onbegrijpelijke zaak die op God of de godsdienst betrekking heeft en alleen door goddelijke openbaring gekend kan worden.

"Dye mensche, (sal) vader ende moeder laten, ende sal zijn huysurouwe aenhanghen, ende twee sullen wesen in een vleesch, dat is een groote verborghentheyt, maer ick spreke van Christo, ende van die kercke." ( Bijbel van VorstermanDe Vorstermanbijbel van 1528 , 1528)

"Teghen dit groote Mysterium of verborgentheyt [der schepping] haspelt en worstelt het menschelijcke vernuft." (D. Sprankhuisen, Alle de Stichtelijke werken. Franeker, 1634, dl. 1, p. 9a)

Heeft betrekking op:

Efeziƫrs 5:32