Overzicht bijbelboeken

Letteren > Drama

Vondels Salomon en het Hooglied

Vondel zou Vondel niet zijn als hij juist in zijn treurspel over Salomo niet ook aan diens kwaliteiten als dichter van het Hooglied refereert. In het derde bedrijf van SalomonJoost van den Vondel – Salomon voert Vondel een vertrouweling van de koning op, Sabud. Deze Sabud probeert begrip te kweken bij het college van rechtsgeleerden voor de liefdesdrang van Salomo. Naast Salomo’s wijsheid en politiek beleid prijst Sabud ook de dichterlijke inspiratie van de koning, vanuit zijn liefde voor zijn vrouw Sidonia:

Hy maelt haer wezen af, en haer bekoorlijckheden.
Hoe zwiert de hairlock dan met zulck een’ aert, en val!
Hoe lonckt haer oogh, die ’t hart uit ’s Konings boezem stal!
Wat wit gewasse kudde is witter dan haer tanden!
De lippen gloeien meer dan karmozijne banden.
Het wangeblos verdooft den blozenden granaet.
Hoe luickt haer aanschijn op, gelijk een dageraet!
Dan smaeckt geen muskadel zoo lecker als haer borsten!
Wat dochter treet zoo braef, als deze spruit des Vorsten!
Hoe reizigh schietze om hoogh, gelijck een pallemboom!
Dan viert de minnegloet zijn poëzy den toom,
Om ’t lichaem naer zijn’ lust met zulck een’ geur te kleeden,
En wederom t’ontkleên haer schoone albaste leden;
Dien wijnkroes boordevol, en ront gedraeit, en net;
Die goude tarweschoof, met lelien bezet;
Den dicht gesloten hof, en wat voor lieve namen
En tittels zijn vermaak en liefde meer betamen.

Vondel weidt hier vrij rond in de poëzie van Hooglied via Sabuds woorden. Vrijwel voor elk vers van Vondel is in het Hooglied een tegenhanger te vinden.

Maar ook de hogepriester Ithobal, aanbidder van Astarte, de gewraakte afgodin van het treurspel, prijst zijn aanbedene in woorden die doen denken aan verzen uit het Hooglied. Dit zegt Ithobal over het beeld van Astarte:

Het blancke marmer schijnt een’ glans van zich te geven.
Het beelt, heel schoon van leest, en wel zo kloeck als ’t leven,
Is geestigh over al het lijf. Het wezen valt
Bekoorlijck voor het oogh. Hoe frisch is haer gestalt’!
De Schoone is wel in ’t vleesch. Wie moet het hooft niet prijzen?
Het is eer klein dan groot. De hals behoudt in ’t rijzen
Zijn reizigheit, en maet. De schouders vallen smal.
De borsten puilen uit, als heuvels in een dal.
Een bollicheit verciert de zachte en lieflijcke armen,
De slincke hant, geneight de kuischeit te beschermen,
Bedeckt haer voor ’t gezicht, dat al te dertel weit,
En uitspat in den beemt van haer bekoorlijckheit,
Zy draeght in d’andre hant een fackel, die de stammen
Zoo lang in eere houdt, en aengequeeckt met haer vlammen,
Den Doot en Tijt ten trots. De vlechten vloeien neêr,
En spelen op den rugh, als baren op een meer.
Het voorhooft, niet te hoogh, verlustight al die vryen,
En hopen uur op uur een uitkomst in hun lyen.
Zy schiet door ’t oogh een’ gloet, een vriendelijcken strael
In ’t hart van oudt en jongk. De mont behoeft geen tael
Te spreken, want die noodt stilzwijgende elck tot kussen.
O Goddelijcken mont, ghy kunt ons voncken blussen!

Vondel laat zowel Sabud als Ithobal hun eigen woorden vinden voor het prijzen van de schoonheid van een vrouw. Daarmee staat Vondel in deze passages uit Salomon midden in de renaissancistische traditie. Anderzijds herinterpreteert hij zo het oosterse genre van de wasfWasf , de dichtvorm waarin iemand de lichamelijke schoonheid van zijn beminde bezingt.

Bibliografische referenties

Joost van den Vondel, Salomon. Treurspel. De Werken van Vondel V. Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1936. [De volledige tekst van het stuk is ook te vinden in de DBNL.]

Heeft betrekking op:

Hooglied 7:3