Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Voor struikelen behoeden

Bewaren voor zondigen.

Struikelen is een metafoor voor het maken van misstappen, voor het zondigen. Niemand is volmaakt en we hebben allemaal onze fouten. Judas eindigt zijn briefje met een lofprijzing van God, die ‘de macht heeft u voor struikelen te behoeden’.

"De zwakheid onzer natuur ... maakt het onmogelijk, dat wij niet dikwijls, ja dagelijks, in velen struikelen." (A.Loosjes Pzn., Historie van Mejuffrouw Susanna Bronkhorst (6 dln.) Haarlem, 1806-1807, dl. 5, p. 409)

Heeft betrekking op:

Judas 1:24-25