Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Vulgata, Vulgaat

De oudste vertaling van het Oude Testament is de SeptuagintSeptuagint, een vertaling in het Grieks die ontstond in Alexandrië tussen de derde en de eerste eeuw voor Christus. Omdat deze vertaling - die op haar beurt weer in andere talen vertaald werd, onder meer het Latijn - op veel plekken nogal vrij en parafraserend was, gaf paus Damasus I in 383 n. Chr. aan Hiëronymus opdracht om de Latijnse vertalingen van de bijbel te verbeteren.

Hiëronymus vertaalde het Oude Testament opnieuw vanuit de Hebreeuwse grondtekst, maar handhaafde daarbij sommige keuzes die in de Septuagint waren gemaakt. Zo vertaalde ook hij de godsnaam met 'Heer' (lat. Dominus). Voor de vertaling van het Nieuwe Testament koos Hiëronymus Griekse handschriften die hij betrouwbaar vond.

Het duurde een paar eeuwen voordat Hiëronymus' vertaling in brede kring geaccepteerd werd. Toen pas kreeg zijn vertaling een officiële naam: Biblia Sacra, Vulgatae Editiones, oftewel: 'Heilige Bijbel, meest verbreide uitgave'. De Vulgata (in onze contreien vaak Vulgaat genoemd) werd de officiële Latijnse bijbelvertaling van de rooms-katholieke kerk.