Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Vuur uit de hemel

Bliksem; verslindend vuur dat van God uitgaat.

Ten tijde van Mozes, en ook bij de inwijding van de tempel door Salomo werden offers gebracht, die door vuur uit de hemel werden verteerd. Men moet daarbij denken aan een bliksemflits. Vaak is vuur uit de hemel een verslindend of verterend vuur dat van God uitgaat, zoals bij de vernietiging van de steden Sodom en Gomorra (Gen. 19:24). Zie ook 1 Kon. 18 (vs. 24 en 38).

"Den 26. sag men 's avondts tusschen acht en negen uren verscheyde vierige wolcken tegen malkanderen dryven, en wierdt eenen Boer naer Meerelbeke t'huys reysende door het vallende vier aen syn hooft swaerlyck gequetst." (B. de Jonghe, Ghendtsche Geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en ontrent de stadt van Ghendt sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585. (2 dln.) Gent [ed. 1746] 2e dr., dl. 1, p. 99)

Heeft betrekking op:

2 Makkabee├źn 2:10