Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wederom geboren worden

Bekeerd worden.

De Farizeeër Nikodemus komt in de nacht bij Jezus. Jezus zegt tegen hem: ‘Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.’ Nikodemus begrijpt het niet en vraagt hoe een mens geboren kan worden al hij al oud is. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan? Jezus antwoordt hem dat niemand het koninkrijk kan zien als hij niet geboren wordt uit water en geest.

Tegenwoordig spreken sommigen wel van 'wedergeboren christenen' om een onderscheid te maken tussen mensen die alleen 'op papier' christen zijn en hen in wie het nieuwe leven werkelijk is doorgebroken.

"'Want hy geeft sommigen van sijn kinderen, die hy in Christo wederbaerde, die hy gheloof, hope en liefde gaf, de volhardinghe niet,' seydt Augustijn." (Joost van den Vondel, De Werken van Vondel, in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door J. van Lennep (12 dln.) Amsterdam, 1855-1869, dl. 4, p. 723 [1645])

Heeft betrekking op:

Johannes 3:3