Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wederpartijder

Tegenstander, vijand.

De Statenvertaling in Ex. 23:22: 'Maar zo gij Zijner stem naarstiglijk gehoorzaamt, en doet al wat Ik spreken zal, zo zal Ik uwer vijanden vijand, en uwer wederpartijders wederpartij zijn.'

"De weêrpartijders staren Elkander dreigend aan, elk loerend naar een slag Op 't hoofd des andren" (J. J. L. ten Kate, Het Paradijs Verloren. Heldendicht in twaalf zangen, door J. Milton, in Nederduitsche verzen overgebracht. Leiden, 1878, p. 48).

Heeft betrekking op:

Ezra 4:1, Job 16:9, Psalm 44:6-11, Psalm 74:10, Psalm 78:42, Exodus 23:22, Jesaja 1:24