Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zich hoeden voor de schijn des kwaads

Elk verdachtmakend gedrag vermijden

De Statenvertaling luidt hier: 'Onthoudt u van allen schijn des kwaads.' Dat is een gevleugeld woord geworden: men moet zelfs de schijn van het kwaad vermijden. Toch is dat niet wat er bedoeld wordt. Het gaat erom dat men zich verre houdt van elke vorm van kwaad. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft hier dan ook: ‘en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.’

“Mijn antwoord op de eerste vraag luidt: critici moeten, net als procureurs-generaal, de schijn des kwaads vermijden." (Elsbeth Etty, NRC Handelsblad, 21 februari 1998)

Heeft betrekking op:

1 Tessalonicenzen 5:22