Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zijns weegs gaan

Verder gaan of weggaan, naar z’n eigen bestemming.

Deze zegswijze uit de Statenvertaling (bijv. Gen 33:16: 'Alzo keerde Ezau dien dag wederom zijns weegs naar Seïr toe') is nog niet verouderd, al komt ze in de Nieuwe Bijbelvertaling niet voor. Zo heeft de herziene Willibrordvertaling (1995) bij Num. 24:25: 'Toen ging Bileam terug naar zijn woonplaats; ook Balak ging zijns weegs.'

"Toen zij binnen de stadspoort waren gekomen gaven zij elkander de hand, een iegelijk ging zijns weegs." (Arthur van Schendel, Een zwerver verliefd, 1904, p. 21)

Heeft betrekking op:

1 Koningen 1:49, Genesis 32:1, Rechters 19:27